Viduca Bar Restaurant és un petit espai gastronòmic on es pot gaudir de cuina tradicional amb molta presència del producte de temporada.

Sabem i volem que sàpiguen que no disposem d’un gran espai i per això volem fer una sèrie d’apunts amb la intenció de fer l’experiència el més agradable possible.

CASTELLANO

Viduca Bar Restaurant es un pequeño espacio gastronómico en donde se puede disfrutar de cocina tradicional con mucha presencia del producto de temporada.

Sabemos y queremos que sepan que no disponemos de un gran espacio y por ello queremos realizar una serie de apuntes con la intención de hacer la experiencia lo más placentera posible.

ENGLISH

Viduca Bar Restaurant is a small gastronomic space where you can enjoy traditional cuisine with a lot of presence of the seasonal product.

We know and want them to know that we do not have a large space and therefore we want to make a series of notes with the intention of making the experience as pleasant as possible.

CATALÀ

En el cas d’acudir amb nens que necessiten un cotxet preguem ens avisin ja que no totes les nostres taules estan habilitades

L’horari de cuina és de 13:15 h. a 15:30 h. L’horari de menjador és de 13:15 h. a 17:00 h. Informem que l’última comanda entra en cuina a les 15:30 h. com a màxim

Acceptem reserves des de les 13:15 h. a les 14:30 h. exclusivament de forma presencial o a el telèfon 933.259.869 (no considerem reserves confirmades les deixades al contestador automàtic d’aquest número de telèfon o les realitzades per altres mitjans).

Viduca accepta reserves de taula per a un màxim de 6 comensals. En el cas de ser un nombre major de 6 comensals veure condicions a menú de grups.

Viduca estableix un sistema de reserva de taula basat en fraccions de 15 minuts entre cada reserva amb un màxim de 4 comensals per fracció.

Per descomptat, dins del nostre horari, sempre ens adaptarem a les necessitats dels nostres clients avisant que si coincideixen més de 4 comensals per franja horària, els advertirem d’això en el moment de fer la reserva i se’ls atendrà per ordre d’arribada.

En el moment de realitzar la reserva, se’ls sol·licitarà hora d’arribada, nombre de comensals i número de telèfon mòbil de contacte.

En el cas de no poder venir o retardar-se en l’hora d’arribada els agraïm que ens ho adverteixin per telèfon. Si la reserva no s’ocupa per TOTS els comensals a l’hora sol·licitada Viduca es reserva el dret de cancel·lar la reserva.

En el caso de acudir con niños que necesitan un carrito rogamos nos avisen ya que no todas nuestras mesas están habilitadas

El horario de cocina es de 13:15 h. a 15:30 h. El horario de comedor es de 13:15 h. a 17:00 h. Informamos que la última comanda entra en cocina a las 15:30 h. como máximo

Aceptamos reservas desde las 13:15 h. a las 14:30 h. exclusivamente de forma presencial o al teléfono 933 259 869 (no consideramos reservas confirmadas las dejadas en el contestador automático de este numero de telefono o las realizadas por otros medios).

Viduca acepta reservas de mesa para un máximo de 6 comensales. En el caso de ser un número mayor de 6 comensales ver condiciones en menú de grupos.

Viduca establece un sistema de reserva de mesa basado en fracciones de 15 minutos entre cada reserva con un máximo de 4 comensales por fracción.

Por supuesto, dentro de nuestro horario, siempre nos adaptaremos a las necesidades de nuestros clientes avisando que si coinciden más de 4 comensales por franja horaria, les advertiremos de ello en el momento de hacer la reserva y se les atenderá por orden de llegada.

En el momento de realizar la reserva, se les solicitará hora de llegada, número de comensales y número de teléfono movil de contacto.

En el caso de no poder venir o retrasarse en la hora de llegada les agradecemos que nos lo adviertan por teléfono. Si la reserva no se ocupa por TODOS los comensales a la hora solicitada Viduca se reserva el derecho de cancelar la reserva.

In the case of going with children who need a cart, please let us know since not all of our tables are enabled

The kitchen schedule is from 1:15 p.m. to 3:30 p.m. The dining hours are from 1:15 p.m. to 5:00 p.m. We inform you that the last command enters the kitchen at 3:30 p.m. at most

We accept reservations from 1:15 p.m. at 2:30 p.m. exclusively in person or by phone 933 259 869 (we do not consider confirmed reservations those left on the answering machine of this telephone number or those made by other means).

Viduca accepts table reservations for a maximum of 6 people. In the case of being a number greater than 6 people see conditions in groups menu.

Viduca establishes a table reservation system based on fractions of 15 minutes between each reservation with a maximum of 4 people per fraction.

Of course, within our schedule, we will always adapt to the needs of our customers by notifying that if more than 4 people per time slot coincide, we will warn them of this at the time of booking and they will be attended in order of arrival.

At the time of booking, you will be asked for arrival time, number of guests and mobile contact phone number.

In the case of not being able to come or be late at the arrival time, we thank you for warning us by phone. If the reservation is not occupied by ALL the guests at the requested time Viduca reserves the right to cancel the reservation.

LOGOWHITE.png